ОГОЛОШЕННЯ  про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Луцький клінічний пологовий будинок»

ОГОЛОШЕННЯ  про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Луцький клінічний пологовий будинок»

2020-12-30T10:27:59+02:00 30.12.2020|

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», Положення про управління охорони здоров’я Луцької міської ради, затверджене рішенням міської ради від 25.04.2018 № 40/51, Наказ управління охорони здоров’я Луцької міської ради від 10.12.2020 № 122/17-3 «Про затвердження Положення про проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального підприємства Луцького клінічного пологового будинку», від 28.12.2020 №131/17-3 «Про комісію з проведення конкурсу на заміщення посади керівника комунального підприємства Луцького клінічного пологового будинку».

Найменування закладу: комунальне підприємство «Луцький клінічний пологовий будинок».

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: вул. Гулака-Артемовського, будинок 18, м. Луцьк, 43005.

Основні напрями діяльності: код КВЕД 86.21 Загальна медична практика.

Надходження та видатки для фінансового забезпечення діяльності підприємства на 2020 рік згідно з затвердженою фінансового плану становить: по загальному фонду 78 573,4 тис. грн.

Структура закладу:

1) апарат управління;

2) господарсько-обслуговуюча частина;

3) загальний стаціонар;

4) пологове відділення №1;

5) відділення екстрагенітальної патології вагітних;

6) відділення патології вагітних;

7) гінекологічне відділення;

8) відділення неонатального догляду та лікування новонароджених;

9) відділення інтенсивної терапії новонароджених;

10) відділення анестезіології з палатами інтенсивної терапії;

11) відділення клініко-діагностичної лабораторії;

12) відділення жіночої консультації №1;

13) відділення жіночої консультації №2;

14) денний стаціонар;

15) відділення ультразвукової діагностики;

16) центр «Планування сім’ї»;

17) відділення по заготівлі та переливанні крові;

18) пологове відділення №2.

Дата початку прийому документів для участі у конкурсі:

30 грудня 2020 року о 08 год. 30 хв.

Кінцевий термін прийому документів для участі у конкурсі:

15 січня 2021 року о 16 год. 15 хв.

Адреса приймання документів для участі в конкурсі:

43025, м. Луцьк, пр-т Волі 1а, Управління охорони здоров’я Луцької міської ради.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:

тел. 722251, 724653, E-mail: uoz@lutskrada.gov.ua.

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017 №1094;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017 р. №1094;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ України;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017 №1094;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я затвердженого постановою КМУ від 27.12.2017 №1094;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

– неподання ним необхідних документів;

– його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;

– наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

– наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

Вимоги до претендента:

Єдині кваліфікаційні вимоги для керівників закладів охорони здоров’я (головних лікарів, директорів) затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 №117 «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників»:

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта II рівня за ступенем магістра та спеціальністю галузі знань «Охорона здоров’я» з наступною спеціалізацією за фахом «Організація і управління охороною здоров’я».

Стаж роботи: не менше 3-х років стажу за основою (лікарською) спеціальністю або одного року на керівних посадах.

Повинен знатиКонституцію України, чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я, трудове законодавство; основи управління; концептуальні документи щодо розвитку охорони здоров’я населення України; основи міжнародного та європейського законодавства з питань охорони здоров’я; практику застосування законодавства в межах своєї компетенції; демографічну ситуацію в регіоні та показники стану здоров’я населення; нормативні акти щодо професійного розвитку працівників, в тому числі підготовки, підвищення кваліфікації та атестації медичних працівників; порядок ведення медичної облікової та звітної документації, обробки медичної статистичної інформації; технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету та медичної етики та деонтології; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

  Вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства (Конституції України, законодавства України з охорони здоров’я, антикорупційного законодавства, інших законодавчих та нормативно-правових актів).

Здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки.

Високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

Вимоги до конкурсної пропозиції: конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються: план реформування закладу протягом одного року; заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції; пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу; пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту: посадовий оклад за тарифікаційним розрядом керівника закладу складає 8902 грн., підвищується з урахуванням кваліфікаційної категорії та доплат та надбавок, що носять обов’язковий характер.

За рішенням управління охорони здоров’я Луцької міської ради встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства, проводиться преміювання, згідно положення про преміювання затвердженого наказом начальника управління охорони здоров’я Луцької міської радою

З керівником укладається контракт за типовою формою відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №642.

Дата проведення конкурсу:

22 січня 2021 року о 15.00 год. – засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів;

25 січня 2021 року о 15.00 год. – засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу:

Проспект Волі, 1а, м. Луцьк, Управління охорони здоров’я Луцької міської ради.