Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка»

Оголошення про проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального підприємства «Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка»

2018-09-14T15:56:45+03:00 14.09.2018|

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», Положення про управління охорони здоров’я Луцької міської ради, затверджене рішенням міської ради від 25.04.2018 № 40/51, Накази управління охорони здоров’я Луцької міської ради від 22.05.2018 № 40/17-3 «Про затвердження Положення про проведення конкурсу на зайняття посад керівників комунальних закладів охорони здоров’я міста Луцька», від 18.07.2018 № 62/17-3 «Про  постійно діючу комісію з проведення конкурсу на зайняття посад керівників комунальних закладів охорони здоров’я міста Луцька», від 21.08.2018 № 80/7-3 «Про проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального підприємства «Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка», від 05.09.2018 № 85/17-3 «Про формування персонального складу постійно діючої комісії на зайняття посади керівника комунального підприємства «Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка».

Найменування закладу: комунальне підприємство «Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка».

Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 43010, Україна, Волинська область, місто Луцьк, проспект Волі, будинок 39.

Основні напрями діяльності: код КВЕД 86.21 Загальна медична практика;

Код КВЕД 86.23 Стоматологічна практика (основний);

Код КВЕД 32.50 Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу на 2018 рік складають: по загальному фонду 8 847 100 грн., по спеціальному фонду – 14 057 750 грн.

Структура закладу:

1) адміністрація;

2) чотири терапевтичні відділення;

3) два ортопедичні відділення;

4) два рентгенкабінета;

5) хірургічне відділення;

6) фізіотрапевтичний кабінет;

7) дві зуботехнічні лабораторії;

8) дві реєстратури;

9)господарсько-допоміжний персонал.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі:

17 вересня 2018 року о 09.00 год.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі:

08 жовтня 2018 року о 17.00 год.

 

Адреса приймання документів для участі в конкурсі:

43025, м.Луцьк, пр-т Волі, 1а, Управління охорони здоров’я Луцької міської ради.

Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок

тел. 722251, 724653, E-mail: uoz@lutskrada.gov.ua.

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційна категорія, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості (чинна на дату розкриття пропозицій претендентів);

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ (чинні на дату розкриття пропозицій претендентів);

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

За рішенням конкурсної комісії претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

– неподання ним необхідних документів;

– його невідповідності встановленим комісією вимогам до претендентів та конкурсних пропозицій;

– наявності у претендента незнятої або непогашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності;

– наявності судового рішення, яке набрало законної сили, за яким претендент визнаний винним у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Вимоги до претендента:

Єдині кваліфікаційні вимоги для керівників закладів охорони здоров’я (головних лікарів, директорів) затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 № 117 “Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників”, ВИПУСК 78 «Охорона здоров’я» (зі змінами), який погоджений з Міністерством праці та соціальної політики України:

– повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за напрямком підготовки «Медицина». Проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією з «Організації і управління охороною здоров’я». Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли, тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та «посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;

– стаж роботи за фахом — не менше 5 років;

Вільне володіння державною мовою, достатній рівень знань законодавства (Конституції України, законодавства України з охорони здоров’я, антикорупційного законодавства, інших законодавчих та нормативно-правових актів).

Здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні обов’язки.

Високі моральні, ділові, професійні якості та організаторські здібності.

Вимоги до конкурсної пропозиції: конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три роки), в якому передбачаються: план реформування закладу протягом одного року; заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції; пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу; пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту: посадовий оклад за тарифікаційним розрядом керівника закладу складає 5 286 грн, підвищується з урахуванням кваліфікаційної категорії та доплат та надбавок, що носять обов’язковий характер.

За рішенням управління охорони здоров’я Луцької міської ради встановлюються надбавки та доплати у відповідності до чинного законодавства.

З керівником укладається контракт за типовою формою згідно постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 642.

Дата проведення конкурсу:

17 жовтня 2018 року о 16.00 год. – засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів;

22 жовтня 2018 року  о 16.00 год.- засідання конкурсної комісії із заслуховуванням конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу:

м.Луцьк, пр-т Волі 1а, Управління охорони здоров’я Луцької міської ради.

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

 

 

Управління охорони здоров’я Луцької міської ради